Bij de exploitatie van een binnenvaartschip zijn er verschillende risico’s te onderscheiden. Van schip tot bemanning en alle zaken hier om heen. Samen met u analyseren we uw risico’s en gaan na welke middels een verzekering gedragen dienen te worden en welke kunt u voor eigen rekening nemen zodat u de voor u ideale risico oplossing heeft.

Casco & Machinerieën

De polis geeft dekking voor schade aan schip en machines. Daarnaast is er aansluiting op de protection & indemnity verzekering ten aanzien van aansprakelijkheid en wrak en opruimingskosten.

Naast het schip en de motoren zal er ook gekeken moeten worden naar de apart op te nemen rubrieken voor inboedel en inventaris.

Protection & Indemnity

Deze polis dekt de aansprakelijkheid als eigenaar van het schip, echter ook de rol vanuit andere hoofde kan worden verzekerd, denk hierbij aan managers, charterers en dergelijke. Dekking wordt geboden voor

  • Lichamelijk letsel/dood van bemanningsleden, maar ook van passagiers of anderen. Naast de wettelijke aansprakelijkheid zal hier ook de contractuele aansprakelijkheid beoordeeld moeten worden
  • Olieverontreiniging
  • Wrakopruiming, met aansluiting op de cascopolis
  • Aanvaringsschade met andere schepen afhankelijk van de dekking van de cascopolis

Molest

Dit betreft het oorlogs- en stakersrisico. Hierbij valt te denken aan zaken zoals (burger)oorlog, binnenlandse onlusten, opstand, oproer etc. Schade als gevolg van dergelijke risico’s is uitgesloten op de cascopolis. Een molestverzekering biedt hiervoor dekking

Tijdverlet

Door een schade zal het schip uit de vaart zijn. Door een tijdverlet dekking zijn de inkomsten weer (deels) op te vangen voor een gelimiteerde periode.

Aanbouwverzekering

Zowel in de nieuwbouwfase als tijdens regulier onderhoud zullen deze risico’s beoordeeld dienen te worden. Tijdens nieuwbouw is er nog geen onderliggende cascoverzekering en zal er een aanbouwverzekering gesloten moeten worden om de risico’s tijdens de bouw te dekken. Een van de voornaamste risico’s is hierbij brand.

Is het schip eenmaal in de vaart dan kan het ook nodig zijn om voor een omvangrijke her motorisering een bouwverzekering te sluiten. Op een dergelijke verzekering zijn naast de eigenaar ook de (onder)aannemers en werf meeverzekerd. Wel zullen vooral alle contracten op de inhoud beoordeeld dienen te worden.

Last

Met de autokraan zullen er regelmatig auto’s van en aan boord worden getakeld. De eventuele aansprakelijkheid is gedekt onder de casco verzekering van het schip.

Bij dergelijke zaken zal er wel rekening moeten worden gehouden met bijvoorbeeld het eigen risico en kan het zinvol zijn een lastverzekering hiervoor te sluiten. Een dergelijke polis dekt dan alle zaken die aan en van boord worden getakeld.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Naast de P&I verzekering is het noodzakelijk een AVB polis af te sluiten. Weliswaar zullen de voornaamste risico’s onder de P&I polis vallen, het zal zeker nodig zijn ook een AVB polis af te sluiten voor het grijze vlak tussen AVB en P&I. Zo zullen niet alle claims zich aan boord af spelen en kan het gebeuren dat er een zaak ontstaat tijdens werkzaamheden op de wal. Dan zal het nodig kunnen zijn ook een beroep te doen op de AVB polis.

Ongevallen

Het is aan te raden voor het personeel een ongevallenverzekering te sluiten. Met een dergelijke polis wordt er na een ongeval bij blijvende invaliditeit of zelfs bij overlijden een bedrag uitgekeerd.