Als ondernemer wilt u zekerheid over de continuïteit van uw bedrijf. Samen met u bekijken we uw risico’s en maken we inzichtelijk welke risico’s uw bedrijf loopt. Op basis hiervan kunnen de risico’s welke niet vermeden kunnen worden en u niet zelf kunt dragen worden verzekerd. Op basis van ons advies doen we dit tegen de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Een overzicht van de door ons aangeboden verzekeringen:

Brand
Werkzaamheden
Aanspraken
Transport
Personeel
Middelen
Ondernemer
Gebouw
Inhoud
Bedrijfsschade
Constructie All Risk (CAR)
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Cyber
Goederentransport
Verzuim
Ongevallen
WGA/WIA
Zakenreis
Wagenpark
Werkmaterieel
Machinebreuk
Computer
Arbeidsongeschiktheid

Gebouw

Opstallen kunnen net als andere vormen van brandverzekering tegen diverse gevaren verzekerd worden. In de volksmond spreekt men ook wel over de brandverzekering, maar het risico van brand is vaak slechts één van de verzekerde schadeoorzaken. In de praktijk komen voor bedrijfsgebouwen de volgende dekkingen voor:

 • brand
 • brand/inbraak
 • uitgebreide gevaren

Verzekeraars beschouwen als opstal of gebouw de op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. De funderingen zijn alleen meeverzekerd indien dit op het polisblad is vermeld.

Huurdersbelang/eigenaarsbelang

Indien een (bedrijfs)pand  wordt gehuurd of onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en er zijn bouwkundige verbeteringen door u als gebruiker aangebracht dan  kunnen deze bouwkundige verbeteringen in de vorm van huurdersbelang of eigenaarsbelang verzekerd worden op basis van herbouwwaarde.

Verzekerd bedrag en deskundigentaxatie

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde, het bedrag dat nodig is voor herbouw van het verzekerde gebouw – op dezelfde locatie en naar -constructie en indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis. Het verzekerd bedrag is dus niet de aankoopprijs van een bedrijfsopstal, want daar zit de grondprijs bijvoorbeeld nog in. Het vaststellen van de herbouwwaarde is specialistenwerk.

Wij adviseren nadrukkelijk ter voorkoming van teleurstelling bij schade, om bedrijfsopstallen te verzekeren op basis van een deskundigentaxatie. Bij schade is dan de waarde uit het taxatierapport het uitgangspunt bij de schaderegeling. Een dergelijk rapport blijft 6 jaar geldig indien het verzekerd bedrag geïndexeerd wordt.

Huurderving

Veel verzekeraars kennen in hun polisvoorwaarden een regeling waarbij naast de materiële schade ook een bedrag betaald wordt voor huurderving als door een gedekte schade-oorzaak de opstal niet gebruikt en dus niet verhuurd kan worden.

Opruimingskosten

Milieumaatregelen hebben geleid tot een aanzienlijke verhoging van de kosten van opruiming van restanten na een schade. Zeker wanneer er asbest is verwerkt, dient het verzekerd bedrag voor opruimingskosten extra aandacht te krijgen. Bij de meeste verzekeraars is de aanvullende verzekerde som voor opruimingskosten beperkt tot 10% van de verzekerde som.

Inhoud

Inventaris/bedrijfsuitrusting

Onder inventaris/bedrijfsuitrusting wordt veelal verstaan: alle roerende zaken, met uitzondering van (handels-)goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel.

Computers en elektronica en speciale machines die cruciaal of kostbaar zijn, kunnen ook apart verzekerd worden, zie het gedeelte over computer/elektronica en Machinebreuk. De dekking van de computer/elektronicaverzekering en de machinebreukverzekering gaat verder dan de uitgebreide dekking op de inventarisverzekering. Vaak kan ook de gevolgschade van een gedekt evenement verzekerd worden als extra rubriek op een dergelijke polis.

Bedrijfsschade

Met de bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd wanneer uw bedrijf na een schadegeval tijdig stil komt te liggen. De verzekering is er op gericht uw bedrijf zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen, waardoor u zoveel mogelijk klanten behoudt en de omzet van uw bedrijf zo min mogelijk daalt.

Vrije beroepers als advocaten en accountants maar ook veel bedrijven in de zakelijke dienstverlening kunnen ook bij een forse schade op de opstal of inventaris/goederenpolis weer snel doordraaien. Voorwaarde is dan wel dat zij snel op een andere locatie weer beschikken over een ingericht kantoor met werkplekken en de eigen automatiseringsomgeving. Een brandbedrijfsschadeverzekering is dan feitelijk niet nodig. Wel kan er de behoefte zijn om de extra kosten om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn.

Constructie All Risk (CAR)

Tijdens bouwwerkzaamheden kan een werk beschadigd raken door bijvoorbeeld een najaarsstorm, brand of vandalisme. Ook kunnen bij aan- of verbouw eigendommen beschadigd raken. Met een CAR-verzekering kunt u dit risico verzekeren.

Extra’s CAR-verzekering

 • Ondersteuning door bouwkundigen, bijvoorbeeld bij bijzondere bouwmethodes of op gebied van preventie;
 • Maatwerk mogelijk voor complexe risico’s;
 • Alle bouwprojecten doorlopend te verzekeren op één polis.

De CAR-verzekering is speciaal bedoeld voor bouwbedrijven (zowel hoofd- en onderaannemers) en voor opdrachtgevers van bouwprojecten.

Doorlopende of een tijdelijke dekking
Bouwbedrijven kunnen alle werkzaamheden doorlopend verzekeren op één polis. Diverse verzekeraars hebben een speciale verzekering ontwikkeld voor bouwbedrijven in de MKB-markt: een doorlopende standaard CAR-verzekering of een doorlopende op maat CAR-verzekering.

Standaarddekking

 • Het werk (verplicht verzekerd);
 • Bestaande eigendommen (ook van opdrachtgevers);
 • Hulpmaterieel;
 • Persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel;
 • Transport van bouwcomponenten